Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rodo

Szanowni Państwo,

 

w związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s 1), (dalej jako RODO) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przekazujemy poniższe informacje:
W Żłobku KONICZYNKA w Gdyni został powołany Inspektor ochrony danych (IOD). Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Żłobek KONICZYNKA w Gdyni, w tym w zakresie realizacji Państwa praw wynikających z RODO.

 

Dane kontaktowe:
- e-mail: rodo@zlobekkoniczynka.pl
- adres korespondencyjny: Żłobek KONICZYNKA, ul. Uczniowska 2 w Gdyni, tel. 58 523-71-72.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Mając na względzie zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych / danych dziecka jest Żłobek KONICZYNKA, ul. Uczniowska 2 w Gdyni, tel. 58 523-71-72.
2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw wynikających z RODO można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres administratora jak wyżej lub na adres e- mail: rodo@zlobekkoniczynka.pl
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
    a) realizacji zadań statutowych Żłobka,
    b) przeprowadzenia rekrutacji do Żłobka,
    c) promowania działań podejmowanych przez Żłobek,
    e) rekrutacji pracowników,
    f) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników
    g) realizacji zamówień publicznych,
    h) realizacji umów cywilnoprawnych,
    i) udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do Żłobka, również w trybie dostępu do informacji publicznej,
    j) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników na terenie placówki 

4. Podstawą przetwarzania są m.in. następujące przepisy:
   a) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ze zm.,
   b) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
   c) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
   d) RODO (m.in.: zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą; przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym)

5. Pana/Pani dane/ dane dziecka, mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  a) uprawnionym organom i podmiotom publicznym jeżeli wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd, organy pomocy społecznej, itp.
   b) Żłobek jest zobowiązane do udostępniania danych dziecka i/lub Pani/Pana danych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, organom samorządowym i publicznym, w szczególności takim jak:
      * Urząd Miasta
      * ZUS
      * inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
  c) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora w związku z podpisanymi przez Żłobek KONICZYNKA w Gdyni umowami lub porozumieniami w ramach realizacji  powyższych celów (np. elektroniczny system rekrutacji)
   d) firmom kurierskim i pocztowym, które mogą dostarczać do Pani/Pana przesyłki

6. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  a) przepisy prawa, które mogą obligować Żłobek do przetwarzania danych przez określony czas (np. w przypadku nieprzyjęcia dziecka do placówki, dokumentacja rekrutacyjna będzie  przechowywana przez okres do rozpoczęcia następnej rekrutacji w kolejnym roku; w przypadku przyjęcia dziecka do placówki dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana nie dłużej niż do końca okresu sprawowania opieki, a później archiwizowana przez 3 lata
   b) obsługi dokumentów związanych z realizacją zadań statutowych placówki tj. od 3 miesięcy do 50 lat; na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
    c) W przypadku udzielonej zgody, okres na jaki została udzielona zgoda lub do czasu jej odwołania

7. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ma Pani/Pan również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych

8. W przypadku stwierdzenia, że niewłaściwie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe/ dane dziecka przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

9. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/Pan znalazł

10. Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe/ dane dziecka na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając takie żądanie e-mail, lub pisemnie na adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może jednak skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas Pani/Pan zwrócił

11. Pani/ Pana dane i/lub dane dziecka nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – chyba że Pani/Pan wyraziliście na to wyraźną zgodę

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegać profilowaniu

 

 

Data dodania: 2022-02-22 13:02:09
Data edycji: 2023-12-14 22:22:20
Ilość wyświetleń: 337
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej