Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konserwator

Zatrudnimy Konserwatora w wymiarze 1/2 etatu do Żłobka Koniczynka na Cisowej przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni.   

Kwalifikacje kandydata:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie na tym stanowisku lub w podobnym
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 •  brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Konserwatora
 •  wysoka kultura osobista
 •  nieposzlakowana opinia
 • brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej
 •  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:

 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • obowiązkowość, dokładność, terminowość wykonywanych zadań
 • samodzielność, jak i umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność za realizację zadań


Obowiązki na stanowisku konserwatora:

 • utrzymanie terenu żłobka w czystości i należytym porządku;
 • pielęgnacja zieleni na terenie żłobka;
 • wykonywanie przeglądów, konserwacji, dokonywanie napraw sprzętu i urządzeń stanowiących majątek żłobka
 • wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw sprzętów i urządzeń wchodzących w zakres czynności elektryka, ślusarza, stolarza i hydraulika, malarza
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających

z organizacji pracy w żłobku;

 • dbanie o zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • odśnieżanie i posypywanie chodników w okresie zimowym,

 
Wymagane dokumenty: 

 • CV - koniecznie numer telefonu do kontaktu oraz opis przebiegu pracy; 
 • kserokopie świadectw pracy, posiadanych zaświadczeń o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych; 
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje; 
 • potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenia kandydata: a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, b) o korzystaniu z pełni praw publicznych, c) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 •  potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
 • potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku (po dokonanym wyborze przed nawiązaniem stosunku pracy – pracodawca skieruje pracownika do lekarza medycyny pracy)


UWAGA! Osoba wybrana do zatrudnienia zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
• podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
• podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
• poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Żłobku "Koniczynka" ul. Uczniowska 2, 81-647 Gdynia w terminie do 20 kwietnia 2022 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 z dopiskiem „Oferta na stanowisko Konserwatora w Żłobku Koniczynka” lub na adres mailowy Żłobka:  biuro@zlobekkoniczynka.pl
Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Oferty, które wpłyną do Żłobka niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie. Odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania.
 

Data dodania: 2022-04-07 11:40:45
Data edycji: 2022-04-07 11:49:15
Ilość wyświetleń: 193
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej